OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 • 1) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i usług zawieranych pomiędzy spółką MGM Pharma Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 19, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526185, NIP 727-279-38-11, zwaną dalej Sprzedawcą, oraz innymi podmiotami zwanymi dalej Zamawiającym.
 • 2) Strony mogą odstąpić od zasad OWS lub je zmodyfikować w drodze „umowy indywidualnej”, zawartej w formie pisemnej. Zawarcie w/w umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których stosuje się odpowiednio zmodyfikowane postanowienia umowne.
 • 3) Każdy podmiot dokonujący zakupów u Sprzedawcy podlega regulacjom OWS, które stanowią integralną część umowy zawieranych między Sprzedawcą a Zamawiającym. Nie mają zastosowania inne ogólne warunki sprzedaży/zakupu lub dostawy, w szczególności te stosowane przez Zamawiającego. OWS są dostępne na stronie www.mgmpharma.pl i w siedzibie Sprzedawcy. Ponadto, Zamawiający otrzymuje OWS najpóźniej w momencie pierwszej dostawy.
 • 4) Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zamawiający wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§2 OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE
 • 1) Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę, w tym te oferowane na stronie Internetowej Sprzedającego (www.mgmpharma.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówienia.”
 • 2) Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
 • 3) Informacje dotyczące ilości podawane są zawsze z formułą „około”. Odchylenia wynikające z przyczyn technicznych podyktowanych bezpieczeństwem lub procesem napełniania w granicach +/- 10% uważane są za zgodne z umową. Odchylenia ilościowe są odpowiednio uwzględniane na wystawianych fakturach lub fakturach korygujących.
 • Informacje dotyczące ilości podawane są zawsze z formułą „około”. Odchylenia wynikające z przyczyn technicznych podyktowanych bezpieczeństwem lub procesem napełniania w granicach +/- 10% uważane są za zgodne z umową. Odchylenia ilościowe są odpowiednio uwzględniane na wystawianych fakturach lub fakturach korygujących.
 • 4) Zamówienie powinno przyjąć jedną z następujących akceptowanych form: wiadomości firmowej poczty elektronicznej, faks, list tradycyjny, zamówienie złożone osobiście w formie pisemnej.
 • 5) Zamówienie powinno zawierać: dane Zamawiającego wraz ze wskazaniem adresu, dane personalne oraz umocowanie osoby składającej zamówienie, dokładną nazwę produktu, usługi, promocji, numer oferty, na podstawie której jest dokonywane, a także (w razie skorzystania z opcji dostawy) proponowany termin dostawy.
 • 6) Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienie zamówienia wymagają skorzystania z formy przewidzianej w ust. 4 powyżej.
 • 7) Jakiekolwiek zapewnienia, przyrzeczenia, i zmiany do umowy składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży i usług lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
 • 8) Anulowanie zamówienia przez Zamawiającego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 • 9) Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę albo wystawienie przez niego faktury, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i OWS.
§3 CENY
 • 1) W przedstawionych ofertach i innych materiałach promocyjnych widnieją ceny netto oferowanych produktów oraz towarów dystrybuowanych przez Sprzedawcę, do których doliczany jest należny podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 • 2) Ceny mogą różnić się w zależności od ilości zamawianego przez Zamawiającego towaru oraz innych warunków sprzedaży, ustalanych indywidualnie przez Strony.
 • 3) Cena zakupu powiększona o podatek VAT płatna jest po dostarczeniu towaru przelewem na konto Sprzedawcy w terminie wskazanym na fakturze, o ile nie było odmiennych ustaleń.
 • 4) W przypadku gdy Zamawiający opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami z umowy sprzedaży, OWS oraz przepisów ustawowych, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy realizacji kolejnych Zamówień, do czasu uregulowania wszystkich należności wraz z odsetkami. Do tego czasu towar, mimo wydania go z magazynu, pozostaje własnością Sprzedawcy.
 • 5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Zamawiającego – przed przystąpieniem do realizacji złożonego Zamówienia – ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczeń płatności w postaci: weksla własnego „in blanco” z klauzulą „bez protestu”, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub akredytywy. Nieustanowienie zabezpieczenia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji Zamówienia.
 • 6) Zamawiający może dokonać kompensaty należności jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy jeżeli posiada w stosunku do Sprzedawcy bezsporne lub ustalone prawomocnymi wyrokami wierzytelności.
 • 7) Jeżeli po dokonaniu transakcji ujawnią się fakty i okoliczności, które wskazywać będą na istotne pogorszenie się sytuacji majątkowej Zamawiającego, Sprzedawca ma prawo wymagać zapłaty gotówką przed dostawą towaru nawet mimo wcześniejszych odmiennych ustaleń, jak również wymagać natychmiastowej zapłaty innych nie wymagalnych należności z wcześniejszych dostaw do tego samego Zamawiającego.
 • 8) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią obiektywne przesłanki uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.
§4 WARUNKI PŁATNOŚCI
 • 1) Istnieją następujące możliwości dokonania płatności za zrealizowanie Zamówienia lub w celu wpłacenia zadatku:
  • a) przedpłata przelewem bankowym na wskazane konto Sprzedawcy
  • b) przelewem w terminie płatności ustalonym indywidualnie z klientem i zgodnie z wystawioną fakturą.
 • 2) Zamawiający, którzy dokonują pierwszego Zamówienia u Sprzedawcy nie mają prawa do płatności z odroczonym terminem. Zamawiający otrzymuje takie prawo po co najmniej dwóch transakcjach, które zostały opłacone w terminie.
 • 3) Zapłata przez Zamawiającego uznana jest za dokonaną w chwili wpływu środków na wskazanego konto Sprzedawcy.
§5 DOSTAWA TOWARÓW
 • 1) Miejscem wydania towaru jest magazyn Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie 30 dni od daty poinformowania go o gotowości do wydania towaru w formie telefonicznej, SMS lub mailowej.
 • 2) W przypadku przekroczenia terminu odbioru towaru, Sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę za składowanie nieodebranego towaru w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy sprzedaży za każdy dzień składowania nieodebranego towaru i obciążyć nią Zamawiającego, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do odstąpienia od umowy i dochodzenia pozostałej kwoty odszkodowania.
 • 3) Sprzedawca może dostarczyć Zamawiającemu towar na adres wskazany w Zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy spedycyjnej, z którą współpracuje lub, na wyraźne wskazanie Zamawiającego, z usług innego spedytora. Informację taką Zamawiający powinien zawrzeć w Zamówieniu.
 • 4) Termin dostawy towaru podany w potwierdzeniu jest orientacyjny i może ulec zmianie. W szczególności termin dostawy może być wydłużony o okres spowodowany zaistnieniem siły wyższej (przez którą rozumie się nadzwyczajne, niedające się przewidzieć wydarzenia, na które Sprzedawca nie miał wpływu ani za które nie ponosi odpowiedzialności, takie jak: powodzie, pożary, wichury, strajki, akty władzy państwowej itp.). Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku opóźnienia spowodowanego siłą wyższą u dostawców Sprzedawcy.
 • 5) Jeżeli Sprzedawca opóźni się z dostawą towaru, Zamawiający jest zobowiązany wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin, po bezskutecznym upływie którego może od umowy odstąpić. Zamawiający może dochodzić odszkodowania za niedotrzymanie zobowiązań po upływie dodatkowego terminu jedynie wówczas gdy opóźnienie nastąpiło z winy Sprzedawcy lub jego kooperanta.
§6 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
 • 1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do momentu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z zawarcia umowy dostawy towarów, wraz z należnościami dodatkowymi w postaci odsetek za zwłokę, kar umownych, opłat i kosztów windykacyjnych.
 • 2) Zamawiający nie ma praw do obciążania i zbycia przedmiotu sprzedaży do momentu uregulowania wszystkich należności, o których mowa powyżej.
 • 3) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdorazowym przypadku utraty, zajęcia, zniszczenia bądź uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.
§7 OPAKOWANIA
 • 1) Towary dostarczane są w opakowaniach bezzwrotnych lub w opakowaniach zwrotnych. Te ostatnie stanowią własność Sprzedawcy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 • 2) Zamawiający, który trzymał towar w opakowaniach zwrotnych, stanowiących własność Sprzedawcy, zobowiązany jest zwrócić je na koszt własny w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie i do miejsca wyznaczonego na fakturze, dotyczącej sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym.
 • 3) W przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych w wyznaczonym terminie czy też zwrotu opakowań uszkodzonych lub zanieczyszczonych chemicznie, Sprzedawca uprawniony będzie do wystawienia Zamawiającemu odpowiedniej faktury, dokumentującej sprzedaż opakowań, według wartości odpowiadającej rynkowej cenie opakowania. Zamawiający tym samym zobowiązany będzie dokonać zapłaty za takie opakowanie, nabywając jednocześnie ich własność z chwilą uiszczenia ceny.
§8 PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOWAR
 • 1) Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego w momencie dostarczenia towaru do Zamawiającego, również wtedy gdy dostawa towaru następuje częściami. Jeżeli dostawa odbywa się z udziałem przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z treścią § 5 ust. 3, wówczas niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi.
 • 2) W przypadku opóźnienia dostawy na żądanie Zamawiającego albo z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, odpowiedzialność Sprzedawcy za towary przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego w dniu gotowości Zamawiającego do wysłania towaru.
§9 ZWROTY
 • Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i pisemnej akceptacji Sprzedawcy. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu.
§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
 • 1) Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób przyjęty dla danego rodzaju produktu, niezwłocznie po dostawie towaru, przed przystąpieniem do korzystania z produktu lub jego odsprzedaży.
 • 2) W razie stwierdzenia wad jakościowych towarów w postaci uzyskania wyników wykraczających poza limity zawarte w dołączonej do wydanego towaru specyfikacji jakościowej lub certyfikacie analitycznym, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od chwili wykrycia oraz nie później niż wciągu 3 miesięcy od daty zakupu.. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające jej zasadność, w tym także oryginalną fakturę VAT dotyczącą zakupu towaru. W przypadku reklamacji ilościowej Zamawiający zobowiązany jest również dostarczyć Sprzedawcy protokół odbioru dostawy, podpisany przez przewoźnika.
 • 3) Strony przyjmują, że brak zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego w terminach określonych w ust. 2 oznacza, że towar został przez Zamawiającego zbadany i nie zawiera wad jakościowych.
 • 4) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym, że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając w szczególności utracone korzyści.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru produktów przez Zamawiającego lub osobę trzecią, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to nieprawidłowej eksploatacji produktu.
 • 5) Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towarów jest ograniczona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego do:
 • a) wymiany towarów na wolne od wad lub
 • b) obniżenia ceny
 • stosownie do wyboru Zamawiającego. Inne roszczenia Zamawiającego z tytułu wad towarów zostają wyłączone. Obniżenie ceny powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość towaru wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Skorzystanie z wyżej opisanej rękojmi wyłącza możliwość podnoszenia dalszych roszczeń, w tym dochodzenie odszkodowania
   
 • 6) Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody ogranicza się jedynie do wad, które istniały w przedmiocie sprzedaży w chwili wydania towaru Zamawiającemu.
 • 7) Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 • 8) Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, chyba że ze względu na szczególne okoliczności dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe.
 • 9) Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego towaru, jego przesłanie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz pozostawienie reklamowanego towaru w opakowaniu, w którym był transportowany Zamawiającemu.
 • 10) W razie gdy dokumentacja reklamacyjna okaże się niekompletna, postępowanie reklamacyjne ulega zawieszeniu, a Sprzedawca wezwie Zamawiającego do uzupełnienia braków w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma. Nieuzupełnienie braków w podanym terminie skutkuje nieuznaniem reklamacji.
 • 11) Wniesienie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za zakupiony towar.
 • 12) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Zamawiający rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 • 13) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, skorzystanie z wyżej opisanej rękojmi wyłącza możliwość podnoszenia przez Zamawiającego dalszych roszczeń, w tym dochodzenia odszkodowania za szkodę powstałą w związku z użytkowaniem towaru, z wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1) W przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem formy wiadomości firmowej poczty elektronicznej o której mowa w § 1 OWS Faktury VAT przesyłane będą przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną za zgodą Zamawiającego, o ile zamawiający podał swój adres e-mail.
 • 2) Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • 3) Zamawiający zapewnia, że wskazane przez niego dane są aktualne i prawdziwe oraz że będzie składał Zamówienia wyłącznie, gdy będzie posiadał zapewnione środki finansowe odpowiednie dla należytego wykonywania poszczególnych umów sprzedaży. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie siedziby i adresu do doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu lub też w podpisanych umowach uznaje się za skuteczne.
 • 4) W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i/lub komorniczej Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego kosztami i opłatami za czynności windykacyjne, sądowe i komornicze.
 • 5) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.
 • 6) Sprzedawca w korespondencji mailowej dotyczącej sprzedaży poinformuje Zamawiającego, że do transakcji zastosowanie znajdują OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY MGM PHARMA sp. z o.o. sp. j., które dostępne są dla Zamawiającego pod adresem strony Internetowej Sprzedawcy: http://www.mgmpharma.pl/ogolne_warunki_sprzedazy.
 • 7) Nie zapoznanie się Zamawiającego z OWS Sprzedawcy nie zwalnia Zamawiającego z ich obowiązywania.
 • 8) Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1 marca 2016 roku i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawartych po dniu 1 marca 2016 roku.


 •