REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  I. Postanowienia ogólne.

 • 1.Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.mgmpharma.pl w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym
 • 2. Podstawą Regulaminu jest art.8 ust.1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
  II. Definicje

  Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • 1. Formularz kontaktowy- formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www. mgmpharma.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
 • 2. Użytkownik- osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem
 • III. Zasady dostępu i korzystania Użytkowników z „Formularza kontaktowego”:

 • 1. Dostęp do formularza jest bezpłatny, nie wymaga od Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji oraz logowania.
 • 2. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością MGM Pharma.
 • 3. W celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem Internetu. Dostęp do Strony może odbywać się przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 • 4. Korzystając z Formularza Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  a. wypełnienie Formularza poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, temat i treść wiadomości;
  b. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu „wyślij wiadomość”
 • 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i oraz dobrymi obyczajami.
  IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

 • 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania z Formularza kontaktowego, co jest zgodne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie www.mgmpharma.pl Użytkownik ma możliwość wydrukowania i utrwalenia postanowień Regulaminu.
 • 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi bez konsekwencji prawnych.
  V. Odpowiedzialność.

 • 1. MGM Pharma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa MGM Pharma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia serwisu w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.
 • 2. MGM Pharma zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia portalu w celu modyfikacji, aktualizacji danych, zmiany zawartości serwisu.
 • 3. MGM Pharma nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania, błędów, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w operacji lub przekazie, wirusów komputerowych, awarią linii lub systemu.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  VI. Reklamacje.

 • 1. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem formularza kontaktowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem www.mgmpharma.pl
  VII. Postanowienia końcowe:

 • 1. MGM Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 • 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez udostępnienie na stronach Serwisu.
 • 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.