POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • 1.Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.mgmpharma.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 • 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
  - RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  - Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
§2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • 1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: MGM Pharma Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi. Dane kontaktowe administratora: tel. 42 684-13-60; mail: mgmpharma@mgmpharma.pl
 • 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
 • 3.MGM Pharma Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  a) realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  b) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit f), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 • 4. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 • 5. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
  a) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
  b) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 • 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 • 8. MGM Pharma Sp. z o. o. Sp. k. może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz administratora.