KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:
 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGM Pharma Sp. z o. o. Sp. k. ul. Łąkowa 19, Łódź, tel. +42 684-13-60; mail: mgmpharma@mgmpharma.pl
 • 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2018 poz. 800)
  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO
 • 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy (+5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
 • 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.